NASA: HAARP možno zodpovedný za zemetrasenie a tsunami v Japonsku » Ramen's weblog

NASA: HAARP možno zodpovedný za zemetrasenie a tsunami v Japonsku

     Pre milovníkov konšpiračných teórii je toto dobrá správa, lebo čoskoro [asi] budú môcť so zadosťučinením zvolať: "No nevraveli sme vám to?!!!"   :P  
     Napokon, vzhľadom na už z definície psychopatickú náturu vlád a korporácií (kde ide o moc a peniaze, tam súcit a ľudskosť idú razantne bokom) väčšina konšpiračných teórií má aspoň elementárne zrnko pravdy: vlády a korporácie nás s najvyššou pravdepodobnosťou naozaj klamú, kde len môžu. Na otázku "Prečo sa tak deje?" jeden známy odvetil: "Z toho istého dôvodu, prečo si pes líže gule – lebo môže!":D

     Tak, ale miesto psích semenníkov sa radšej venujme faktom.  :)  

    Dáta zverejnené pánom Dimitarom Ouzounovom a spol z Godddardovho centra vesmírnych letov NASA v Marylande poukazujú na zvláštne atmosferické anomálie nad Japonskom len pár dní pred masívnym zemetrasením a tsunami dňa 11. marca 2011. Pre numerologicky posadnutých spomenieme, že dátum je celkom zaujímavý, pretože ciferný súčet jednotlivých častí 11. 03. 2011 dáva postupnosť 2, 3, 4 a celkový súčet je číslo 9. Planétou čísla deväť je Mars, čo je boh vojny. Hmmmm… To by vcelku sedelo, lebo ak by sa potvrdil fakt, že trable v Japonsku má na svedomí HAARP, jeho činnosť by sa dala klasifikovať ako "akt vojny"… Ľudia s číslom 9 sú vraj veľkí bojovníci, aktívni a rozhodní a číslo 9 v sebe nesie znak budúcnosti. V prípade Japonska ale otázne či dobrej, alebo nie až takej dobrej… 

    Pred zemetraseniami sa inak zvyknú vyskytovať anomálie aj v podobe zvláštnych farebných oblakov, ako napríklad 30 minút pred zemetrasením v Číne roku 2008:

    Ako vyplýva zo satelitných pozorovaní, presne nad epicentrom došlo k rapídnemu zohriatiu ionosféry len tri dni pred samotným zemetrasením, a tak sa natíska možné vysvetlenie, že práve nasmerovaná energia z antén HAARPu môže byť zaň zodpovedná. 

    MIT – Inštitút technológie v Massachusetts publikoval vo svojom časopise Technology Review inú teóriu, nazvanú "Litosféricko-atmosféricko-ionosférická väzba", v ktorej teoretizujú, že zohriatie ionosféry mohlo byť výsledkom chystajúceho sa zemetrasenia, ak zlom vypúšťal rádioaktívny radón. Pochopiteľne, táto teória zatiaľ nie je dokázaná, je iba ponúknutá čoby možné vysvetlenie prítomnosti vysokoenergetických elektrónov a vyžarovaného infračerveného žiarenia, ktoré bolo satelitmi zachytené. 

    Pravdepodobnejšia sa však javí možnosť, že to práve koncentrovaná energia bola použitá na vyvolanie zemetrasenia a nie opačne. Je nemálo vierohodných správ a vedeckých pozorovaní, ktoré potvrdzujú schopnosť HAARP emitovať silné elektromagnetické impulzy, spôsobilé meniť počasie a vplývať na seizmické zlomy. 

    Ako jeden z dôkazov v prospech teórie "to všetko HAARP!!!" vystupuje skutočnosť, že Ouzounovove dáta ukazujú temer dokonalé tepelné prstence nad epicentrom a ak by boli za zohrievanie ionosféry zodpovedné emisie radónu zo zlomu, boli by s najvyššou pravdepodobnosťou nepravidelné a roztrúsené kde-kade. Prúdenie v mori/oceáne a vo všeobecnosti pohyb vody by mal istý vplyv na geometriu obrazcov. 

    Čoby ďalší dôkaz – záznamy z indukčného magnetometra HAARP ukazujú stály signál na ultranízkej frekvencii (ULF) 2,5 Hz dni pred ze metrasením. Tento ULF signál je sťa náhodou presne rovnakej frekvencie, ako rezonancia produkovaná zemetrasením a keďže v tom čase neboli žiadne dlhotrvajúce zemetrasenia, ktoré by mohli tento signál spôsobovať, ako možné logické riešenie sa natíska – daný signál bol práveže vysielaný na vyvolanie zemetrasenia

    Či je toto iba ďalšia neopodstatnená konšpiračná teória ukáže len čas (alebo aj nie, ako v prípade vraždy Kennedyho :P ), no nech je ako je, tento dokument hovorí jasne:

HAARP – a weapons system which disrupts the climate

    HAARP (High Frequency Active Auroral Research Project) is run jointly by the US Air Force and Navy, in conjunction with the Geophysical Institute of the University of Alaska, Fairbanks. Similar experiments are also being conducted in Norway, probably in the Antarctic, as well as in the former Soviet Union.(22) HAARP is a research project using a ground based apparatus, an array of antennae each powered by its own transmitter, to heat up portions of ionosphere with powerful radio beams.(23) The energy generated heats up parts of the ionosphere; this results in holes in the ionosphere and produces artificial 'lenses'.

    HAARP can be used for many purposes. Enormous quantities of energy can be controlled by manipulating the electrical characteristics of the atmosphere. If used as a military weapon this can have a devastating impact on an enemy. HAARP can deliver millions of times more energy to a given area than any other conventional transmitter. The energy can also be aimed at a moving target which should constitute a potential anti-missile system.

HAARP – zbraňový systém, ktorý narúša klímu

     HAARP (Vysokofrekvenčný aktívny polárny výskumný projekt) je spoločným projektom amerického letectva a námorníctva v spojení s Geofyzikálnym inštitútom univerzity na Aljaške, Fairbanks. Podobné experimenty tiež prebiehajú v Nórsku, pravdepodobne i na Antarktíde a tiež i v bývalej ZSSR (Rusko). HAARP je výskumný projekt používajúci pozemný aparát, zoskupenie antén, z ktorých každá má svoj vlastný vysielač, na zohrievanie častí ionosféry silnými rádiovými lúčmi. Vysielaná energia zohreje časti ionosféry; výsledkom tohto sú diery v ionosfére a vznikajú tak umelé "šošovky".

     HAARP môže byť použitý na rôzne účely. Veľké množstvá energie môžu byť kontrolované manipulovaním elektrických vlastností atmosféry. Pri použití ako vojenská zbraň toto môže mať devastujúci dopad na nepriateľa. HAARP dokáže na cieľové miesto dopraviť milióny-krát viac energie, než hocaký iný konvenčný vysielač. Energia môže byť tiež nasmerovaná na pohyblivý cieľ, čo by mohlo potenciálne fungovať ako protiraketový systém.

    Toto sú fakty. Rozhodnutie, či sa prikloníte na stranu teórie MIT, alebo kvázikonšpiračnej teórie o HAARP je samozrejme len a len na Vás. :)

    P.S.: Nezabúdajte – to, že človek trpí paranojou ešte neznamená, že "oni" tam vonku nie sú a nechcú nás "dostať"!   :D   ;)  

Zdroje: 
http://www.naturalnews.com/032670_Fukushima_HAARP.html
http://www.znamenia.eu/article/34/zakladne-cisla-a-ich-vyznam-v-numerologii.aspx
http://www.technologyreview.com/blog/arxiv/26773/
http://presscore.ca/2011/?p=1624
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A4-1999-0005+0+DOC+XML+V0//EN
http://maestro.haarp.alaska.edu/cgi-bin/scmag/disp-scmag.cgi?20110310
 

Add karma Subtract karma  1

Kategória: Japonsko

Pridaj komentár

(povinné)

(nepovinné)


*

HTML: Môžete použiť nasledovné tagy a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>